De Branden

Datum Omschryving
1917 25 Juni Brand in de reiniging Om kwart voor negen werd waarschynlyk tengevolge van yzer in een perplex by het malen van vlaskaf vuur geslagen, hetwelk door den exhaustor werd opgezogen, waardoor alle slauchen van de yzeren zuigfilter direct verbrand zyn. Een grote vlam sloeg direct het dak uit, terwyl het vuur zich smeulend een weg baande. De twee sprinklers in de luchtleiding zyn direct gesprongen en begon eerst de tank leeg te lopen, waarna de pomp in werking kwam. Deze liep geregeld en hield de druk in de leiding steeds op 80 lbs. Verder werd het vuur direct aangepakt met een straal op de waterleiding vanaf de brandkraan by de machinekamer. Om half tien was het gevaar absoluut geweken. De sprinklers werden afgezet en kort daarna werd op gehouden met spuiten. Nog lang is gezocht naar vuur, dat hier en daar en overal smeulde. Aan water in de fabriek geen gebrek. Met schoonmaken werd direct begonnen zodat reeds om een 's middags weer met draaien begonnen kon worden. Door de assurantie werd als taxateur de Heer Hoekstra aangewezen en werd de schade alsvolgt vastgesteld.
(Overgenomen van gevonden verslag gemaakt door den Heer A.J.E. Ferf)
1920 21 September Brand in de Oude Gortfabriek Dit werd veroorzaakt door de Koningsspil. Hierom heen zaten voor het wegslingeren van het vet aan de kop zakken, die in brand vlogen en de vloer meenamen.
Geen grote schade
1928 24 Juli Bovenste Verdieping van Donau verband Schade aan Koningsbergen en Gerstreiniging (Sigaret?)
1940 25 October Monitor veroorzaakt brand in lostoren Bovenste verdiepingen branden uit.
1941 9 April Klein brandje in de Smedery Wel wat materiaal verloren.
1941 4 November Brand in de Reiniging Om 8.15 v.m. werd groot alarm gemaakt voor brand in de Reiniging. Alle manschappen in actie. Standpyp voor Donau en slang naar de 2e Verdieping Reiniging. Daar had men met veel snelbluschers de brand gebluscht. Alles verliep vlot en ordelyk.
1941 2 December Brand in de Reiniging Wederom werden we opgeschrikt door brandalarm. Ditmaal lag het tydstip anders en wel zeer ongelegen. De bellen liepen nl. om 18.45 af. De brand, ontstaan door het aflopen van een scheppery-riem, liet zich aanvankelyk zeer ernstig aanzien. Direct werd door enkele menschen uit de fabriek een standpyp voor de Donau opgezet en de slang naar de bovenverdieping opgehaald. De Saegher van de motorspuit kwam toevallig langs, evenals Ossenbruggen en slot. Later kwam Molenaar, die direct de spuit by de put opstelde. Alles was aardedonker en stond vol rook. We waarschuwden de GVB Wormer en Wormerveer, doch toen deze kwamen hadden we de brand onder de knie. Er waren ongeveer 30 sprinklers gesprongen, het dak was niet doorgebrand, maar wel flink beblakerd. Brandweer werkte goed. Het bluschen viel door de grote hoogte en de duisternis, er mocht door de verplichte verduistering ook geen licht gemaakt worden, lang niet mee.
1943 19 Januari Brand in cel 20 Cel 20 bestaat uit 4 koelcellen a,b,c,d. In een ervan staat een yzeren scheppery, die vuur had geslagen, waardoor het stof op de bodem was gaan branden. Een en ander was s'morgens om 5 uur bemerkt. Langewis is toen met tertra-blusscher en masker afgedaald in de cel. Daarna is de cel afgedekt in de hoop dat het vuur zou stikken. Dit bleek s'middags om 3 uur nog niet het geval te zyn. De rookontwikkeling bleek zo zwaar dat een lamp om 1 a 2 meter afstand niet meer te zien was. Daarna is de cel opengegooid door de vyzel naar de Havermoutfabriek aan de voet los te maken. Wy konden toen de stof die achter de scheppery lag nog niet weghalen. De volgende dag is G.Slot met bezem en schraper in de cel afgedaald en was het leed vlug geleden.
1943 27 Januari Brand ‘verschynselen’ op de oude vliering van de Gortfabriek s'Morgens om 5 uur zijn er brand verschynselen in de oude ventilator op de oude vliering van de oude Gortfabriek. Het geheel is dus zeer ‘oud’. Deze ventilator had vuurgeslagen door warm lopen (hetgeen reeds eerder was gebeurd) en een vonk was gevallen op het dak onder de pannen. Het hout van het dak met de daarop liggende stof brandde reeds. Door het brandpiket werd direct slangenmateriaal uitgelegd, hetgeen zeer vlug ging. N. Kuyper bluschte het vuur echter met 5 snelblusschers.
1943 8 April Brand in Reiniging Vrydagavond 20 uur ongeveer. In de maalstenen bleek vuurgeslagen te zyn, doordat de steen te ver afgesleten. Het yzer werd geraakt. Er is geen water gegeven, met snelbluschers en emmers gebluscht.
1943 8 April Motorspuit voor inslag bommen in Wormer
1943 13 Mei Brand in Darren Havermoutfabriek Spoedig gebluscht
1943 10 November Brand in Havermoutfabriek Om 14.15 brand in een van de Darren (Nieuwbouw)
1943 20 Juli Doorslag van zekeringen in Machinekamer Daardoor zak in brand, die er ongeveer 2 meter schuin boven zat. Wel slangen uitgelegd, geen water.
1944 28 September Brandstichting Woonhuis Notaris Doncan, Zaanweg 63 Wormerveer
1944 9 October Instelling extra brandpiket
1944 10 October Aangetreden om 15.45 voor brandstichting in woonhuizen te Zaandyk. Niet uitgerukt. Alarm opgeheven om 16.50
1944 11 October Aangetreden voor te verwachten brandstichting in Wormerveer om 8 uur s'morgens. Echter werden 5 menschen gefusilleerd. Niet uitgerukt. Alarm opgeheven om half negen.
1944 12 October Gezien de omstandigheden extra-brandpiket opgeheven.
1944 20 December Den Heer Ferf, door interne functie-‘verandering’ afgezet als commandant en opgevolgd door C. Langewis, thans assistent fabriekschef. Voorlopig echter zal de Heer van Heynsbergen de leiding op zich nemen omdat Langewis de deskundigheid hiertoe mist.
1946 8 Januari Brand in Woonhys ‘SOERABAYA’ Nieuwe weg 82 in Wormer. Helpen bluschen en waren nummer 1.
1946 24 Mei Vergadering met Directie om te komen tot oprichting van een brandweer-vereniging.
1946 25 Mei Brandweer wedstrijd te Zaandam 4e prys.
1947 12 April Brand bovenste verdieping nieuwe Gortfabriek
1947 2 December Brand in Avona-kamer, pakhuis Donau
1947 December Stygleidingen in fabriek permanent op pomp gekoppeld.
1948 4 Januari Vanmorgen (zondag) om half 12 liepen alle brandbellen van de fabriek plotseling af. Ik herheen. Hoe we zochten, nergens water of vuur. W.A. Mantjes laten halen die uiteindelyk ook niets heeft kunnen vinden. Waarschynlyk is er ergens een klein lek zodat de installatie van lucht is gegaan.
1948 7 April Brand op dekschuit geladen met oud papier, liggende voor pakhuis ‘Batavia’
1948 28 Juni De Heer Ferf afgetreden als lid van de Brandraad. Dit in verband met een tydelyke werkkring by de Styfselfabriek ‘De Byenkorf’ v/h M.K. Honig te Koog aan de Zaan