Rook verbod 1928

Wormerveer, 16 November 1928

Meer en meer komt het naar voren, dat er s'avonds en op de uren, dat de chefs niet aanwezig zyn, in de fabrieken en pakhuizen gerookt wordt.
Gisteravond nog by den brand van de firma Boon & Comp. zyn ons eenige gevallen ter oore gekomen, waaruit ons gebleken is, dat het kwaad dieper is ingeworteld dan wy hadden durven vermoeden.

Wy deelen U daarom nogmaals mede, dat hierop van nu af streng zal worden toegezien en dat nieuwe maatregelen zyn genomen om dit kwaad tegen te gaan. Het verbod van rooken is ons door de verschillende assurantie maatschappyen voorgeschreven en moet door ons worden uitgevoerd.

Wy zullen dan ook verplicht zyn een ieder, die betrapt wordt of van wie ons ter oore gekomen is, dat hy gerookt heeft, direct te ontslaan.

Laat dit nog eens een waarschuwing zyn voor iedereen.

N.V. Kon. Pellery 'Mercurius'
v/h Gebroeders Laan.