Algemene Ledenvergadering op 18 Februari 1948

in café 'Landzicht' te Wormer.

Aanwezig waren: de heren G. Krijt, A. Praag, P.B.J. Ferf, N. Heere, M.H. Quaak, H. Dijkhorst, J. Broek, R. Bakker, J. Rep, T. Bergers, Fr. Meyn, N. van Hoogstraten, J. Slinger, C. Kroonenberg, A. Keuter, A. Sikkens, P. Booy, C. Vels, H.G. Rozemeyer, H. de Boer, K. Ris, J. Dik, J. Bethlem, J.E. Aalbers.
Als gasten waren aanwezig: de Heren K. Dik, D. Molenaar, W.A. Mantjes en H.L.M. van Heynsbergen.

Een half uur later dan oorspronkelijk het plan was, opent de commandant de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het bijzonder de gasten, waarvan de Heer van Heynsbergen echter nog afwezig is. Deze komt later binnen.
De Heer krijt memoreert dan de verschillende verbeteringen, die in de afgelopen periode tot stand zijn aangebracht, waaronder aansluiting der stijgleidingen op brandpomp, aanschaf van 2 koolzuurblussers voor het blussen van in brand geraakte motoren, het vastkoppelen der zuigslang aan de kleine spuit, de aanschaf van laarzen, het beschikbaar komen van banden voor de fietsen der brandweerlieden, terwijl hij tevens de hoop uitspreekt, dat de uniformen- en de cantinekwestie in de komende jaren zullen worden opgelost. Een zwarte bladzijde in het brandweerboek is het stukvriezen van de motor der nieuwe spuit in de winter '46-'47, doch deze is thans weer geheel in orde. Hij dankt de Heer Heynsbergen voor alle goede tips, die de brandweer in het afgelopen jaar van hem mocht ontvangen al spijt het hem, dat de uitvoering van een en ander wel eens langer dan strikt wenselijk is op zich heeft laten wachten. Dit zit hem echter in de drukke werkzaamheden in de fabriek. Vervolgens leest de Heer Ferf als waarnemend secretaris de notulen van de vergadering die op 5 September 1946 is gehouden.
Hierna vraagt de Heer Aalbers hoe het staat met een uitkering aan de vrijgezellen, indien deze iets overkomt. Deze ontvangen zijns inziens geen uitkering. Het bestuur zal deze kwestie nader onder de ogen zien. Tevens zal de pensioenraad wederom worden aangevuld tot 2 leden en wordt de Heer A. Praag met algemene stemmen hiertoe gekozen. De Heer J. Dik vraagt hoe het staat met de legitimatiekaarten. Deze zullen, zodra de reorganisatie is voltooid, aan de leden worden uitgereikt, indien de kosten niet te hoog zijn. Nadat de Penningmeester het jaarverslag en de Voorzitter het verslag der kascommissie had voorgelezen, wordt de Penningmeester décharge verleend en gaat men over tot punt 6 der agenda.

Reorganisatie brandweer: De Heer Krijt zet uiteen waarom een reorganisatie wordt doorgevoerd. Vereenvoudigd brandblussen is een van de hoofdoorzaken, terwijl tevens enkele leden desgevraagd de wens te kennen gegeven uit de brandweer te willen treden. Hij deelt dan mede, dat de volgende personen deel uit zullen maken van de brandweer.
Brandweerlieden: H. de Boer, K. Ris, A.G. Rozemeyer, H. Deden, C. Stolp, J. Aalbers, E. Boot, C. Broek, P.B.J. Ferf, T. Bergers, B. Fritz, P. Booy, N. van Hoogstraten, Fr. Meyn, J. Bethlem, M. Heynis, A. Keuter, J. Slinger, J. Dik, N. Heere, C. Mol, A. Sikkes en C. Kuyper.
De stokers zullen geen deel uitmaken van de brandraad, daar hun taak bij brand in hun werkzaamheden omschreven zal worden. Tegen dit voorstel komt van de zijde der stokers enig verzet, daar zij toch wel degelijk deel moeten uitmaken van de bedrijfsbrandweer. De brandraad zal daarom deze kwestie nader bekijken. Tevens heeft het bestuur voorgesteld, in de ploegenbrandweer geen commandant te benoemen, doch de ploegenbrandweer zodanig op te leiden, dat zij een efficiënt werkende groep is. De Heer van Heynsbergen zou echter gaarne een commandant zien. Ook deze kwestie zal nader in de brandraad worden besproken.
Vervolgens wordt voorgesteld, de Heer Krijt als commandant en de heer A. Praag als ondercommandant der brandweer te benoemen. Hiermee gaat de vergadering in zijn geheel accoord. De brandraad wordt bij acclamatie als volgt samengesteld:

Voorzitter: G. Krijt
Leden: P.B.J. Ferf en A. Praag

 

Als punt E vermeldt de agenda de oprichting van een 'Vereniging' Fabrieksbrandweer der Koninklijke Pellerij Mercurius v/h Gebrs Laan en als bestuursleden worden voorgesteld:

Voorzitter: G. Krijt
Secretaris: J. Aalbers
Penningmeester: A. Praag

 

Deze vereniging zal geheel zelfstandig zijn en bij voorkeur leden omvatten, die deel uitmaken van de fabrieksbrandweer. Het is echter niet noodzakelijk, dat ieder lid der fabrieksbrandweer lid der vereniging is. Zo kan ook iemand, die zich buitengewoon verdienstelijk voor de brandweer heeft gemaakt, doch door omstandigheden geen deel meer uitmaakt van die brandweer, lid blijven of lid worden der vereniging.

De vergadering ging met dit plan volledig accoord, zo ook met het voorgestelde bestuur. De Heer Booy verzoekt echter dit bestuur uit te breiden tot 5 leden, zodat dan ook 2 leden der ploegenbrandweer in het bestuur zitting zouden kunnen nemen. Iedere afdeling der fabriek zou dan vertegenwoordigd zijn. De vergadering juicht dit voorstel toe en gekozen worden:
de Heer T. Bergers (gortfabriek) en de Heer J. Bethlem (havermoutfabriek).
Het bestuur der vereniging zal zich bezighouden met het opstellen van een reglement en dit zal in een eerstvolgende ledenvergadering hopelijk kunnen worden behandeld.
Bij de rondvraag vestigt de Heer J. Dik de aandacht op het alarm-systeem en de Heer Keuter vraagt of het mogelijk is, dat de ploegenbrandweer gelijk met de motorploeg oefent. Het eerste zal onder ogen worden gezien, het 2de wordt onpractisch gevonden. De Heer de Boer vraagt nog om de straalpijpen in de fabriek van kranen te voorzien en tevens om een verloop stuk van 2½ op 2" aan te schaffen, opdat Zondags door de wakers in geval van brand de waterleidingput voor Donau kan worden gebruikt; dit alles zal in de brandraad worden besproken.
Hierna gaat men over tot het vertonen van de diverse films, die meegebracht zijn door Instituut Hollywood, Magelhaenstraat 8 te Amsterdam, de sportfilms, de brandweerfilms en de tekenfilms vielen zeer in de smaak. De consumptie, die rijkelijk werd uitgedeeld, werd door een ieder zeer geapprecieerd en de hersengymnastiek, uitgevoerd door de Heer Heynsbergen, werd gewonnen door de ploeg van N. van Hoogstraten met 10 punten tegen 8½ punt, behaald door de ploeg van Fr. Meyn.
Te circa half 2 sloot de eer Krijt deze zeer geanimeerde ledenvergadering, nadat de meester eerst nog enkele woorden had gewijd aan de brandweer, zoals deze tot nu toe haar taak had verricht en in de toekomst, naar hij hoopte zou doen.

P.B.J. Ferf (Secr).