Brand op dekschuit, geladen met oud papier, liggende voor pakhuis 'Batavia'

Woensdag 7 April 1948

Batavia

Pakhuis Batavia s’Middags om half 5 stond ik te praten met een monteur van de firma van Houten op de stoep van 't kantoor, toen de man me vroeg, of ik de brand al gezien had. Toen hij me gezegd had, dat deze woedde op een schuit voor de Hollandia, stormde ik meteen naar de fabriek, daar dit een buitenkansje voor de fabrieksbrandweer was. Bij de lostoren stonden E. Boot en nog enkele mensen van de fabriek, die ik toeriep zich klaar te maken voor blussing. Langs Donau rennende, hoorde ik de sirenes in Wormerveer gaan. De fabrieks –sirene inschakelen was 't werk van een ogenblik en het effect was meesterlijk. Overal vandaan kwamen mensen aansnellen. Alleen commandant Krijt liet iets langer op zich wachten, zodat ik zelf de beslissing nam, uit te rukken. Toen de spuit de fabriekspoort voorbij kwam was ook Krijt aanwezig. De spuit werd opgesteld tegenover de lostoren, en sloeg gelukkig direct aan. De zigzag –slang werd uitgetrokken en het eerst van allen werd water gegeven. Slangenblokken voorkwamen beschadigingen aan de slangen. Een tweede 3" slang werd uitgelegd (2 lengten), doch moesten later 2 lengten worden afgekoppeld en vervangen, daar een koppeling was stukgereden. Zo werd heel snel met 2 stralen water gegeven en juist toen we bezig waren arriveerden de G.V.B’s van Wormer en Wormerveer. Ook de fabrieksspuit van de Paverie gaf water, zij het slecht. Het brandende papier veroorzaakte enorme hoeveelheid rook. Toch was men het vuur snel meester en om 5 uur konden wij inrukken. De nablussing vorderde nog lange tijd en werd gedaan door do G.V.B. Wormer.

Nabeschouwing: Er is prima gewerkt en alles ging vlot. De zig –zagslang heeft haar nut voor 100% bewezen. Aanvankelijk had ik de spuit nog meer voor de fabriek willen opstellen en G. Krijt aan de andere kant van de brug. De opstelling geschiedde uiteindelijk aan onze kant van de brug hetgeen m.i. juister is, dan een opstelling aan de Hollandia –zijde, daar:

  1. gezien de enorme rookontwikkeling, een goed bedienen van de spuit en deze rook onmogelijk was.
  2. bij een voortwoekeren van de brand de hitte te groot zou worden en papier gauw 'gaat vliegen' hetgeen voor spuit en materiaal gevaarlijk is. Het nadeel was inderdaad de slangen over de weg, doch de slangen –bruggen deden goed dienst.

Klaas Ris,die boven in de Havermoutfabriek werkte heeft niets gehoord en ging rustig door. Toen hy naar huis wilde gaan,vernam hy dat er brand was geweest en dat de VB Wormer (waartoe hy ook behoorde) en wy hadden geblust. Pech!

Thyphoon 8-4-'48

Papierschuit in brand

Wormerveer Gistermiddag ontdekte brugwachter Bruin brand in de lading van een dekschuit gelegen voor de papierindustrie 'Paverie' aan de Ringdijk in de Zaan. De schuit was geladen met balen afval, bestemd voor de fa De Vries. Begunstigd door de harde wind en het brandbare materiaal grepen de vlammen snel in het rond, zodat er een grote rookontwikkeling ontstond. Onmiddellijk werd alarm gemaakt door middel van de sirenes van Wormerveer, terwijl door de brandweerploegen van 'Paverie' en 'Mercurius' het blussingswerk energiek werd aangepakt. Zowel de brandweer van Wormerveer als van Wormer verscheen met groot materiaal. Wormerveer kon spoedig zonder hulpverlening inrukken en Wormer nam de blussing van de fabrieksploegen over. Onder leiding van commandant Allan is hard en tot bijna zeven uur gewerkt aan de brandende papiermassa. Door alles over te laden met behulp van het personeel, werd men het vuur tenslotte de baas. Voor de eigenaar intussen een flinke schadepost. De publieke belangstelling op deze drukke marktdag was groot.