Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Wormer
Naam: Saigon

PLAATSELIJKE AANDUIDING

Veerdijk 40 te Wormer

KADASTRALE AANDUIDING

Kad. gem.: Wormer
Sectie: F
Nummer: 4295

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Constant Meubelen B.V., Wormer

BESCHRIJVING VAN HET MONUMENT

Voormalig pakhuis (bouwjaar 1898), thans in gebruik als meubelfabriek; oorspronkelijk gebouwd als pakhuis voor graanprodukten van de firma Bloemendaal en Laan uit Wormerveer. Het gebouw vormt met andere opslaggebouwen en pellerijen een beeldbepalende fabriekswand langs de Zaan.
Het op een rechthoekige plattegrond opgetrokken gebouw telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, gedekt met grijze Hollandse pannen en mastiek met kiezels. De muren zijn uitgevoerd in rode baksteen in kruisverband en gedecoreerd met banden en blokken in gele siersteen en hardsteen.
Het pakhuis staat op een bakstenen plint met afzaat, welke op de hoeken verrijkt is met hardstenen blokken.
De voorgevel (zuid) is ingedeeld in negen traveeën, waarvan de centrale drie samen één topgevel hebben en als een middenrisaliet uitspringen. Voor de topgevel heeft een voorgebouw gestaan, het laadhuis, in vakwerkstijl op een gietijzeren onderbouw. Tezamen met twee dakkapellen is dit laadhuis verdwenen, en de topgevel is dichtgezet met schoon metselwerk, bakstenen rollagen en gepleisterde doorlopende pilasters.
Alle traveeën hebben één vensteras, in drie ervan zijn deuren geplaatst.
De eerste bouwlaag is geleed in een negental boogstellingen met segmentbogen. De blindnissen zijn gevuld met metselwerk en achtruits vensters met een getoogde strek. Deze laag wordt bekroond door een cordonlijst met afzaat, waaronder een tandlijst met ‘rechte tanden’ (afwisselend vertikaal en horizontaal kops geplaatste bakstenen).
Een kolossale pilasterorde vormt de geleding van de tweede en derde bouwlaag. Tussen de pilasters bevinden zich over twee bouwlagen doorlopende spaarvelden. Deze bevatten twee boven elkaar geplaatste blindnissen met getoogde strekken. In deze blindnissen acht- en tienruits vensters respectievelijk deuren.
De spaarvelden worden afgesloten door een rechte tandlijst. Boven de spaarvelden een rondomgaand bakstenen fries, slechts onderbroken door de topgevel. Hetzelfde geldt voor de kroonlijst welke aan de onderzijde een kwartrond baksteen profiel heeft.
De linkerzijgevel (west) is slechts ten dele zichtbaar vanwege een verbinding van het pakhuis met het ernaast gelegen pakhuis Bassein. De zichtbare traveeën hebben eenzelfde indeling als de voorgevel, echter zonder vensters.
Deze indeling herhaalt zich aan de rechterzijgevel (Oost) en de achtergevel (noord), bij deze laatste echter met dezelfde vensters als in de voorgevel.
Het interieur vertoont een constructieve overeenkomst met het ernaast gelegen pakhuis Batavia, ook hier is sprake van ijzeren kolommen met consoles ter ondersteuning van de balkvloeren, alleen de decoratie van de consoles verschilt.

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT

Het pakhuis is van architectuurhistorische betekenis:

  1. omwille van de gave hoofdvorm, de gevelindeling en de detaillering;
  2. omwille van het materiaalgebruik;
  3. vanwege de beeldbepalende situering langs de Zaan, in samenhang met andere monumentale fabrieksgebouwen, pakhuizen en een silo voor bulkopslag.

Het gebouw is van sociaal-historische betekenis als een - mede door de ruimtelijk-historisch samenhangende context ervan zeldzaam geworden - element uit de geschiedenis van de handel en industrie in Noord-Holland, in casu de graanverwerking in de Zaanstreek.

Tot het hierboven vermelde monument behoort al hetgeen door bestemming of anderszins rechtens onroerend is.