Gebroeder Klinkenberg Wormerveer

Gebroeders Klinkenberg Wormerveer

1855 - 1955

Voorwoord

J.W. Klinkenberg en W.P. Klinkenberg

Het schrijven en uitgeven van dit korte gedenkschrift heeft geen andere bedoeling dan een aantal ons bekende gegevens uit vroeger jaren ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van onze firma vast te leggen, om zo doende ook aan anderen een beeld te geven van de wilskracht en bekwaamheid waarmede de vorige drie generaties de firma oprichtten, de verdere opbouw stimuleerden en tenslotte de grotere ontwikkeling tot industrieel bedrijf wisten te leiden.
Grote bewondering hebben wij voor de wijze waarop onze voorgangers hun taak verstonden en volbrachten: geheel 'baas in eigen huis' blijvend, bouwden zij een bedrijf op grondslagen van eerlijkheid en degelijkheid.
Het stemt weemoedig dat het de gebroeders Pieter Klinkenberg Jzn. en Jan Klinkenberg Jzn. niet meer gegeven mocht zijn dit eeuwfeest mede te maken. Wij werden zwaar getroffen, toen zij ons in de kracht van hun leven ontvielen en wij gedenken hen met eerbied.

Met grote voldoening mogen wij bij de volbrenging van deze honderd jaren enige ogenblikken stil staan: hetgeen achter ons ligt, gaf steeds vooruitgang te zien, soms tijdelijk geremd door ongunstige economische omstandigheden. Aan een behandeling of verklaring van meer of minder gunstige tijden hebben wij ons niet gewaagd, daar wij ons hiertoe geenszins competent achten.
Evenmin werd de opbouw ooit verstoord door een conflict of staking, zodat de goede sfeer in ons bedrijf nooit ongunstig werd beïnvloed. Het is dan ook een voorrecht hier te kunnen gewagen van de prettige geest welke er altoos in alle geledingen van hen, die onze medewerkers waren of zijn, heeft geheerst. Zonder hun goede instelling was het - ondanks alle ijver en vakbekwaamheid van hun 'bazen' - nimmer mogelijk geweest om tot het goede resultaat van deze honderd jaren 'ijzeren' arbeid te geraken en in onze erkentelijkheid voor het werk van onze voorgangers willen wij gaarne al die honderden personeelsleden betrekken, die in de loop van het bestaan van onze firma hun beste krachten daaraan hebben gegeven.

Wormerveer, 1 Mei 1955

Colophoon

Dit boek werd gezet uit de halfvette Garamont en gedrukt op houtvrij offset papier van Van Gelder Zonen door Drukkerij Meijer te Wormerveer. De platen werden in lichtdruk uitgevoerd door L. van Leer & Co te Amsterdam. Carel Blazer maakte de foto's voor de pagina's 57,62,63 en 64. Jurriaan Schrofer verzorgde band en typografie. Het bindwerk werd uitgevoerd door J. Brandt & Zoon te Amsterdam.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 17,5 x 23,5 cm
Aantal pagina's:71