Zes Eeuwen Oost Knollendam

Zes Eeuwen Oost Knollendam

Contact Commissie Oost Knollendam

Van Noorddam tot Contact Commissie

Inhoud
Inleiding
Ontwikkeling van de Zaanstreek tot 1300
Van 1300 tot 1635
Van 1635 tot 1850
Van 1850 tot 1976
Voorgeschiedenis van de Contact Commissie
Doelstellingen van de Contact Commissie
Tot nu toe verrichte werkzaamheden
Lijst van verenigingen en instellingen
Bronvermelding

Oost Knollendam, augustus 1977

Inleiding

"Zes eeuwen Oost Knollendam", wat zegt dat ons? 600 jaar bestaat er aan de uiterste Noordgrens van de Zaanstreek een kleine woongemeenschap. De lezer zal denken; zes eeuwen, hoe komt men daaraan? Welnu, het oudste officiële stuk, waarin onze woongemeenschap, in casu de Noorddam, genoemd wordt, dateert van 1374. Precies 600 jaar later, n.l. 1974, werd de Contact Commissie Oost Knollendam geïnstalleerd.

Hoewel de naam Knollendam in deze periode van 600 jaar nooit tijdens de geschiedenislessen op de scholen genoemd wordt, hebben zich toch enkele opmerkelijke gebeurtenissen rondom ons dorp afgespeeld. We willen er enkele aanhalen. Wist U dat:
Het oudste zegel van de Gemeente Wormer gevonden is op een document, dat betrekking had op Knollendam.
De vrijbuiters van de noordelijke Zaanlanden in de 80-jarige oorlog hun basis hadden in Knollendam.
Knollendam bij droogmaking van de grote meren een belangrijke rol speelde.
In de tijd van grote armoede in de Gemeente Wormer de grootste veestapels in Oost Knollendam gevonden werden.
Na de Franse Revolutie de vrijheidsboom van Oost Knollendam nationale bekendheid kreeg.
Twee achtereenvolgende burgemeesters van Wormer een van hun eerste officiële daden naar buiten in Oost Knollendam verrichten.
De Oost Knollendammers door de eeuwen heen als zeer recalcitrant bekend staan.

Uit het voorgaande blijkt dat zelfs dit kleine dorp een eigen geschiedenis heeft. We willen in de volgende pagina's wat nader op een en ander ingaan. We kunnen ons voorstellen dat U zich afvraagt "Waarom?"
Welnu, binnen afzienbare tijd zal er een bevolkingstoename van zo'n 60 gezinnen in Oost Knollendam zijn. Wij achten het zonder meer belangrijk dat deze bewoners een indruk krijgen van de woongemeenschap waarin zij terecht komen.
Om het geheel zo compleet mogelijk te maken hebben we gemeend de doelstelling en de werkwijze van de Contact Commissie nog eens in het kort toe te lichten.
Ten gerieve van de toekomstige bewoners van Oost Knollendam is een lijst van bestaande verenigingen en instellingen in ons dorp toegevoegd. Wij hopen door middel van deze brochure een nuttige informatie te geven over de woongemeenschap Oost Knollendam.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 15 x 21,5 cm
Aantal pagina's:44
Uitgave:Contact Commissie Oost Knollendam