Op weg naar Zaanstad

Op weg naar Zaanstad

Door: J.H. Bruseker, Ellecom

Voorwoord

Dit boek is geschreven in opdracht van het gemeentebestuur van Zaanstad. Het moest gaan over de geschiedenis van het Ontwikkelingsschap Zaanstreek, over de totstandkoming en de werkzaamheden van deze samenwerkingsvorm tussen een aantal Zaangemeenten. Aangezien ik van mening ben dat dit Ontwikkelingsschap een belangrijke rol gespeeld heeft in de discussie over en de voorbereiding van de samenvoeging is ook aan die onderwerpen aandacht besteed. Deze opvatting over de betekenis van het Ontwikkelingsschap kleurt ontegenzeggelijk de beschrijving. Mijn indrukken heb ik opgedaan toen ik, eerst in dienst van de gemeente Zaandam en later, tot december 1975, van Zaanstad, in de streek werkzaam was.

Dit boek is allereerst bedoeld voor hen die deze, bestuurlijk interessante, periode van nabij hebben meegemaakt. Maar ook anderen vinden er misschien iets van hun gading in. Het functioneren van het Ontwikkelingsschap als een soort gewestvorm, het feitelijke verloop van de omvangrijke operatie van de samenvoeging zijn onderwerpen waarover het gemeentebestuur van Zaanstad regelmatig om informatie verzocht wordt. Geprobeerd is die onderwerpen hier te belichten. Ongetwijfeld zal het zo zijn dat niet iedereen vindt dat zijn of haar standpunt voldoende aandacht heeft gekregen. Binnen de omvang waaraan een nog leesbaar verslag moest voldoen kon lang niet alles volledig worden weergegeven. Dit is overigens geen constatering met spijt. Er is naar gestreefd om een grote lijn zichtbaar te maken. De beschreven ontwikkelingen die in niet onbelangrijke mate met emoties gepaard gingen, lenen zich ongetwijfeld nog voor vele kanttekeningen.

Ter voorbereiding van dit boek is een aantal mensen, dat de beschreven periode van dichtbij heeft meegemaakt en aan de ontwikkelingen soms mede heeft vorm gegeven, gevraagd om over een aantal punten met betrekking tot de rol van het Ontwikkelingsschap) alsmede over de samenvoeging, hun mening op papier te zetten. Van die gegevens heb ik dankbaar gebruik gemaakt.

Een viertal mensen heeft de totstandkoming van dit boek vanaf het begin begeleid. Hun opmerkingen en suggesties waren in mijn ogen vrijwel steeds terecht. Deze personen warende heren Th. VAN DAM, R. LAAN, H.A. VISSER en J. VOORTHUIZEN. Mijn dank voor hun steun maakt hen echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van het door mij geschrevene. De heer R. Laan was zo vriendelijk met mij een gesprek te voeren over zijn eigen indrukken, opgedaan in de periode dat hij burgemeester van Zaandam en later Zaanstad en tevens voorzitter van het Ontwikkelingsschap was. Deze indrukken zijn in een apart hoofdstuk weergegeven. De heer W. SWART, als journalist nauw betrokken bij de hier geschilderde gebeurtenissen, heeft getracht de sfeer waarin in het Ontwikkelingsschap werd gewerkt, weer te geven. Ook deze impressies zijn in een apart hoofdstuk opgenomen. Bovenstaande personen hebben ook de uiteindelijke tekst kritisch doorgelezen. Dit is eveneens gebeurd door de heren J.A.M. DIEDEREN, H.M. JOLLES, D. MOOY, M.PLOOYER, N.TH. SMIT, C.F. STOOP, R.P. WOLTERS, en, voor het onderdeel over de politie door de heren P. BAKKER, H. MUNTING en A.B.J. PRAKKEN. Ook zij zijn uiteraard met betrekking tot de inhoud van dit boek nergens voor verantwoordelijk. Met het uitspreken van mijn dank aan hen voor hun opmerkingen en suggesties, alsmede voor de wijze waarop zij die gaven, heb ik niet de minste moeite. Dank gaat ook uit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat door een financiële bijdrage de uitgave van dit boek mede mogelijk maakte.

J.H. BRUSEKER
Ellecom,october 1980

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 19 x 28 cm
Tekst:J.H. Bruseker, Ellecom
Aantal pagina's:135
Foto's:Kors van Bennekom, Thomas Doebele, foto Kat en Henk Dijkman
Vormgeving:H.P. Doebele, Amsterdam
Tekeningen:Rob van der Schoor en Waldemar Post
Druk:Drukkerij Meijer BV, Wormerveer
Uitgave:Uitgegeven in opdracht van het gemeentebestuur van Zaanstad