t

N.V. Oliefabriek T. Duyvis Jz., Koog aan de Zaan

Uit de oude doos

Extra nummer van 'Onze Pers' - april 1959

H. Peeters

De redaktie van "Onze Pers" heeft de gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de heer T. Duyvis EGz. aangegrepen om eens - in het kort - de geschiedenis van ons bedrijf in de laatste 5O jaar vast te leggen. Een goede gedachte!
Toen mij de tekst en de illustrerende foto's werden voorgelegd, ging dit verleden en ging ook de groei opnieuw duidelijk tot mij spreken. De geschiedenis van ieder bedrijf van enige omvang is belangwekkend. Ze is altijd het verhaal van de worsteling met de omstandigheden, een vallen-en-opstaan, een voortgedreven worden door de drang naar groter en beter, waarbij nu eens het doel wordt bereikt, dan weer niet. Midden in de worsteling staande, beseffen wij lang niet altijd dat wij vorderen, maar overzien wij, bij een mijlpaal gekomen, de afgelegde weg, dan dringt het tot ons door: Wat zijn wij eigenlijk een stuk opgeschoten; niettegenstaande alles, alle 'handicaps', alle fouten, alles wat tegen zat (denk eens aan de twee wereldoorlogen, die in de vijftig jaar vielen) zijn wij groter geworden, hebben wij een bepaalde positie bereikt. De terugblik bemoedigt ons bij het verder gaan.
Rust zullen wij nooit krijgen. Het bedrijf, dat meent er te zijn, is bezig de weg naar beneden in te slaan. Wij moeten vooruit en naar boven. Daarbij worden wij geleid door twee grote motieven; ten eerste door het verlangen het steeds beter te doen, het streven naar een beter produkt, betere methoden, een betere organisatie, een betere leiding, een betere prestatie van ieder op zijn plaats, hoog of laag; ten tweede door de wens gebruik te maken van de mogelijkheden, die de steeds wisselende omstandigheden ons bieden.
Ons bedrijf vaart, zoals de oude zeilschipper voer: Hij zorgde voor een zo goed mogelijk tuig en hanteerde het roer, turend in de verte, bekwaam gebruik makende van wind en tij. Hij noemde zich: "schipper naast God".