Met Stoom

Nummer 27 - September 1997

Tijdschrift van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek.

Voorplaat met stoom nr 27

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het 27e nummer van ons blad 'Met Stoom', waarin onze redactiecommissie onder leiding van Jur Kingma weer een aantal boeiende onderwerpen onder de aandacht brengt. Het is op zich al een prestatie om in elke uitgave steeds weer de diverse facetten van het industrieel erfgoed te belichten en wij willen de redactiecommissie dan ook complimenteren met deze goede keus. Telkens weer ontvangen wij positieve reacties van de lezers van 'Met Stoom' en dat betekent dat er waardering is voor ons werk.

Het was de bedoeling om dit blad op 13 september (Open Monumentendag) te laten verschijnen, maar dat is niet helemaal gelukt. Ook hadden we leuke plannen voor deze dag, zoals het open stellen van de Watertoren te Assendelft, het gerestaureerde pakhuis 'Mercurius' te Wormer en het nieuwbouw van gemaal 'Ceres' te Wormer. Helaas konden deze plannen niet doorgaan omdat de eigenaar van de Watertoren in juridische problemen is gewikkeld, waardoor de restauratie van het gebouw wordt vertraagd. Gebouw 'Mercurius' is weliswaar bouwkundig opgeleverd aan de provincie Noord Holland, maar moet nog worden ingericht en dat duurt zeker tot half oktober. Hoewel de eigenaar van het gemaal 'Ceres', de familie Tol uit Wormer erg positief was over de openstelling op Open Monumentendag, kon dat door de bouwkundige activiteiten geen doorgang vinden. Jammer, maar hopelijk volgend jaar beter

Gelukkig hebben wij naast het negatieve nieuws ook veel positieve zaken te melden. Zo is de gemeente Zaanstad gestart met een inventarisatie van het Cultureel en Industrieel Erfgoed, die moet uitmonden in een nota, die als basis voor het Cultureel- en Erfgoedbeleid moet dienen.
Van de provincie hebben we de toezegging dat wij onze ledenvergadering mogen houden in pakhuis 'Mercurius'. Het is een prachtige gelegenheid om onze leden te laten zien hoe een met sloop bedreigd gebouw kan worden omgetoverd tot een fantastische werkplek. In verband met de inrichting van het gebouw is onze ledenvergadering eind oktober gepland, u krijgt daarover nog nader bericht. Op onze ledenvergadering wil het bestuur een voorstel doen om de naam van onze vereniging te veranderen in Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed, zodat niemand meer hoeft te struikelen over de moeilijke naam van onze vereniging.

Het laatste positieve nieuws is, dat ons erelid Jur Kingma door Rotaryclub Zaandam is onderscheiden met de 'Zaanse Skone'. Een fraaie plaquette van kunstenaar E. Adsera Riba, die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Zaanse cultuur. Ons bestuur is er trots op, dat Jur, als mede-oprichter van onze vereniging, deze onderscheiding heeft gekregen, want hij is de man die met zijn kennis en kunde van het industrieel erfgoed, het beleid van onze vereniging in belangrijke mate beïnvloedt.

Tot slot melden wij u nog, dat de nieuwe burgemeester van Zaanstad Dr. R.L. Vreeman zich spontaan aangemeld heeft als lid van onze vereniging, omdat ook hij het industrieel erfgoed en ons werk van bijzondere waarde vindt.

Wij hopen, dat u naast dit positieve nieuws zult genieten van deze uitgave.

Joop Knijnenberg, voorzitter Zaans industrieel Erfgoed

Bij de voorplaat:

Een verdwenen beeld op het Y in Amsterdam; de Karimata van de Stoomvaart Maatschappij Nederland bij terugkomst uit Indië / Indonesia geëscorteerd door 2 sleepboten van Goedkoop, ter hoogte van het Centraal station met bestemming Javakade, de Maria Henriëte heeft achter vastgemaakt.

Foto: Peter Marcuse

Inhoud
---------------
MBTZ Logo