Met Stoom

Nummer 31 - September 1998

Tijdschrift van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek.

met stoom nr 31

Voorwoord

Natuurlijk is ook voor de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek de opening van het Zaans Museum een belangrijke historische gebeurtenis. Een goede aanleiding om daaraan in een themanummer van 'Met Stoom' bijzondere aandacht te besteden. Mijn bijzondere interesse voor de industriële geschiedenis mag inmiddels bekend zijn. Productieprocessen en met name de rol die mensen daarin spelen -van arbeider tot directeur- hebben mij altijd al geboeid. In de Zaanstreek word ik altijd weer verrast door de innovativiteit, die als een rode draad door alle facetten van die industriële geschiedenis loopt. Logisch, nuchter en zakelijk werken van mensen leidden daarin steeds weer tot vernieuwing van processen en producten en zorgden ervoor, dat bijvoorbeeld de voedingsmiddelen industrie in de Zaanstreek zich tot de 'top van ....' mag rekenen. Het geeft overigens tevens weer de noodzaak aan in kennis en innovatie te blijven investeren.

Door de komst van het Zaans Museum wordt niet alleen die geschiedenis geconserveerd. De bijzondere wijze van presenteren daarvan wordt op een heel actieve wijze de verbinding tussen deze historie en producten vandaag de dag, van vloerbedekking tot pindakaas. In die actieve presentatie gaan ook de oude fabriekspanden, of het industrielandschap zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, een steeds belangrijkere rol spelen. Juist door de museale presentatie op locatie te combineren met de plekken en gebouwen waar gewerkt en geproduceerd werd, leidt naar mijn mening tot verrassende confrontaties. Daarom is het leuk dat het industrielandschap ook in de Zaanstreek weer 'groeit en bloeit'. Door de restauratie van het Lassie- en Mercuriusgebouw zijn weer twee ijzersterke schakels toegevoegd aan de historische ketting van industriemonumenten. Het Verkadecomplex en de Adelaar gaan daarin niet ontbreken.

Wie in behoud en herstel initiatief neemt is niet belangrijk. Een mooi voorbeeld is daarin de oude halte Hembrug. Een houten gebouwtje karakteristiek voor een bijzondere periode. Dat dreigde met het verdwijnen van de Hembrug te worden gesloopt. Dat nooit, vond die inwoner van Krommenie. Hij liet het in zijn tuin zetten en restaureert het zelf. En daar staat dit monumentje nu ergens achter de Noorderhoofdstraat. U leest erover in bijzondere themanummer, dat voor mij zeker een bewaarnummer zal zijn.

R.L. Vreeman
Dr. R.L.Vreeman,
burgemeester van Zaanstad

Toelichting op de inhoud en colofon

Geachte lezer,

Voor u ligt nr 31 van onze uitgave 'Met Stoom', dat speciaal verschijnt ter gelegenheid van de opening van het Zaans Museum, met als thema Industrie - Industrielandschap - Museum. Het industrielandschap is uiteindelijk een verlengstuk van het Zaans Museum, dat alle aandacht geeft aan het industriële verleden van de Zaanstreek. Wij zijn ook verheugd, dat burgemeester R.L. Vreeman bereid was een voorwoord voor dit nummer te schrijven.

Her leek de redactie goed om aandacht te geven aan de prachtig gerestaureerde pakhuizen van Lassie en Mercurius, maar ook u op de hoogte te houden van de stand van zaken rond 'De Adelaar', het initiatief van de heer Th. Hallingse om pakhuis 'de Klok' te restaureren en meer onderwerpen op het terrein van het conserveren van ons industriële erfgoed, die u ongetwijfeld zullen boeien.

Ledenvergadering MBTZ

Om onze leden nader kennis te laten maken met het Zaans Museum heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering van dit jaar in het nieuw geopende museum te houden op woensdag 7 oktober a.s. Leden vinden de agenda voor deze vergadering elders in dit blad ingevoegd.
Naast de gewone agendapunten, komt opnieuw aan de orde het voorstel om onze naam te wijzigen en de presentatie van een kalender voor 1999 met dertien prachtige kleurenfoto’s van Jaap Klomp onder de titel 'Zaans Erfgoed 1999'. Deze kalender is een gezamenlijke uitgave van alle cultuurhistorische clubs, waarmee we samenwerken, zoals Vrienden van het Zaanse Huis, Zaans Schoon, De Zaansche Molen, Zaan en Dijk en Archeologische Werkgroep Zaanstreek. Deze kalender wordt aan onze leden voor een gereduceerde prijs aangeboden. Wij hopen dat veel leden van de gelegenheid gebruik zullen maken om hun belangstelling voor ons werk en een bezoek aan het Museum te combineren. Als u een introducé mee wilt nemen is deze van harte welkom, maar heeft uiteraard geen stemrecht.

Onderzoek stenen fabrieksgebouwen

Zoals u wellicht weet is ons bestuurslid Jaap Schipper bezig met een onderzoek naar stenen fabriekspanden, hetgeen veel meer werk vraagt dan was voorzien. Graag zou hij ondersteuning willen hebben van een aantal mensen met een bouwkundige achtergrond. Misschien een leuke gelegenheid om uw vakkennis ten dienste te stellen aan uw vereniging. Als u in staat bent hem te helpen kunt u contact met Jaap Schipper opnemen onder nummer 020-6256590. Bij voorbaat dank.

Zo, dit was een korte introductie van datgene wat u de komende tijd kunt verwachten. Wij hopen dat u zult genieten van dit nummer en zien u graag op onze ledenvergadering.
Dank voor uw aandacht.

Joop Knijnenberg, voorzitter MBTZ

Luchtopname van de Lassie fabrieken
Luchtopname van de Lassie fabrieken,
daterend uit de tijd dat de panden aan het water bij Mercurius nog niet gesloopt waren.
Inhoud
---------------
MBTZ Logo